Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Fyzické osoby 

Radka Urválková 

Místo podnikání 

Hailova 120, Příbram 26101 

identifikační číslo: 45862907 

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném na ZÚ MěÚ Příbram č.j. :2.Zm.0713/0112/93P  

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.latkypribram.cz 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Fyzické osoby: Radka Urválková,Místo podnikání: Hailova 120, Příbram 26101- identifikační číslo: 45862907 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném na ZÚ MěÚ Příbram č.j. :2.Zm.0713/0112/93P (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.latkypribram.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

 

1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.latkypribram.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. 

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. 

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek prodávajícím uveřejněným). 

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

3.3.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (označení zboží a popis jeho hlavních vlastností), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 

3.4.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

3.5.      Odesláním objednávkového formuláře je odesláním návrhu na uzavření kupní smlouvy. Prodávající po obdržení objednávky odešle kupujícímu sdělení, že je jeho objednávka evidována/registrována v systému objednávek. Toto sdělení je automatickou odpovědí systému na obdržení objednávky, nepovažuje se však za potvrzení o uzavření kupní smlouvy. V následujících dnech obdrží kupující další e-mailovou zprávu, ve které prodávající potvrdí objednávky a tímto okamžikem bude kupní smlouva uzavřena. 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smluvní se považuje až doručení e-mailové zprávy, ve které prodávající potvrdí objednávku kupujícímu poté, co zaslal kupujícímu informativní sdělení dle odst. 3.6. tohoto článku obchodních podmínek o evidenci/registraci objednávky, která vždy předchází potvrzení objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy. 

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). 

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

v hotovosti po předchozí domluvě na kontaktní adrese prodávajícího 

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-1176640217/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“). 

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, které jsou uvedeny v objednávkovém formuláři při volbě způsobu dodání zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží. 

4.3.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Splatnost kupní ceny bezhotovostní platbou je do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

4.5.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. 

4.6.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

4.7.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a odešle jej společně s objednávkou.  

 1. Odstoupení od Kupní smlouvy

5.1.   V případě odstoupení kteroukoliv smluvní stranou se Kupní smlouva od počátku ruší. 

5. 2.   Vzhledem k uzavření Kupní smlouvy distančním způsobem prostřednictvím internetového obchodu má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo na odstoupení od Kupní smlouvya to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu v této lhůtě odesláno písemně na adresu provozovny Prodávajícího či elektronickou poštou na e-mailovou adresu radka.urvalkova@gmail.com

5. 3.   Odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku VOP není možné pro Kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě zboží upraveného na přání Kupujícího, tedy zboží na zakázku dle ustanovení čl. II odst. 2 těchto VOP.

5. 4.   Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Náklady vynaložené k navrácení zboží Prodávajícímu nese v plné výši Kupující.

5. 5.   Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu veškeré peněžní prostředky, které od něj v souvislosti s Kupní smlouvou přijal, a to do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal. Součástí vráceného peněžního plnění jsou taktéž veškeré platby související s doručením Zboží Kupujícímu, tedy zejména částka odpovídající poštovnému a balnému (a to i v případě, že byla tato částka Prodávajícím již vynaložena). Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

5. 6.   V případě, že je zboží vráceno Prodávajícímu v poškozeném stavu, je Prodávající před vrácením kupní ceny oprávněn oproti této částce započíst svůj nárok na úhradu takto vzniklé škody na zboží. 

5. 7.   Nezaslal-li Kupující Prodávajícímu kupní cenu v plné výši do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy, ačkoliv zvolil způsob placení dle čl. IV odst. 1.3 těchto VOP, platí, že od Kupní smlouvy odstoupil způsobem dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

 

 1. Manipulace se zbožím – zásady údržby

7.1. Látky – metráž je nutné prát na stupně určené u popisu jednotlivého zboží. V případě, že jednotlivé zboží popis neobsahuje, pak je nutné je prát odděleně na max. 30 stupňů, na šetrný program, mírné odstřeďování, chemicky nečistit, nebělit, nesušit v sušičce, žehlit na mírný stupeň. 

7.2. Před prvním praním látky tmavé či výrazné barvy je nutné použít fixační ustalovače.

7.3. Tmavé a světlé odstíny látek je nutné prát odděleně.

7.4. Látky je možné prát pouze při užití mírného odstřeďování (max. 800 otáček).

7.5. V případě porušení zásad údržby zaniká právo kupujícího z odpovědnosti za vady.

7.6. Nelze se domáhat reklamace vady, spočívající ve sražení látky po vyprání do 10%. Reklamace zboží, u něhož byly porušeny zásady údržby, bude prodávajícím zamítnuta.

 

 1. Vady zboží a reklamace

8. 1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8. 2.   Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady (popř. pouze deklarované vady). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí Kupujícím. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne po převzetí zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od tohoto převzetí.

8. 3.   Za vadu zboží se nepovažuje:

8. 3.1   Odchylka oproti deklarovanému či požadovanému rozměru, která může vzniknout při ručním zhotovování zboží. Tato odchylka nesmí být větší než 3 cm u každého z parametrů. 

8. 3.2   Odchylka v barevné škále, zejména nesoulad mezi skutečným barevným odstínem zboží a odstínem, který byl zobrazen na elektronickém zařízení Kupujícího (display, monitor aj.)

8. 3.3   Ojedinělá vada v potisku či dezénu látky (metráž či výrobek z této látky vyrobený), přičemž přípustná četnost je 1 vada na 1 m látky

8. 3.4   Opotřebení zboží odpovídající míře a délce používání

8. 3.5   Změna vlastností zboží způsobena nesprávným používáním zboží a použitím zboží v rozporu se zásadami údržby spec. v čl. VI. těchto VOP, zejména nedodržování pracích symbolů (zejména praní na vyšší teploty, ždímání na vysoké otáčky, sušení v sušičce apod.), nadměrným užíváním, nevhodným použitím, neodborným zásahem apod.

8. 3.6 Pouštění barvy u látek tmavých a výrazných barev při praní, při styku s agresivními látkami včetně působení potu, při nadměrné zátěži apod.

8. 4.   Nároky z vadného výrobku nemohou být u Prodávajícího uplatněny u toho zboží, které bylo pro tuto vadu prodáno za nižší cenu (zejména zboží, u nějž je vyznačena II. jakost).

8. 5.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (která je zároveň i sídlem Prodávajícího) a to následujícím způsobem:

8. 5.1   Kupující je povinen spolu s reklamací výrobku předložit Prodávajícímu doklad o koupi zboží u Prodávajícího včetně dokladu o jeho zaplacení

8. 5.2  Přesnýpopis vady reklamovaného výrobku 

8. 5.3   Zaslání či osobní předání reklamovaného zboží na adresu provozovny Prodávajícího včetně Informace o tom, kdy bylo zboží odesláno Prodejci (nebylo-li zboží zasláno společně s reklamací, nebo nedohodnou-li se Prodejce s Kupujícím, že zboží není nutno zasílat)

8. 5.4   Požadovaný způsob vyřízení reklamace

 Odstranitelná vada: - bezplatné odstranění vady (oprava) - dodání nové věci bez vad (pouze u dosud nepoužitého zboží) - sleva z kupní ceny 

 Neodstranitelná vada: - dodání nové věci bez vad - přiměřená sleva z kupní ceny - právo na odstoupení od Kupní smlouvy 

 1. 6.  V případě, že se na zboží vyskytne vada, je kupující povinen tuto vadu reklamovat před užitím zboží včetně jeho vyprání, rozstříhání, sešití apod. V případě, že Kupující zjistí vadu zboží poté, co bylo zboží vypráno, rozstříháno apod., přestože je zřejmé, že vada mohla být zjištěna ještě před zásahem do zboží, není již možné uplatnit u Prodávajícího právo z vadného plnění. V případě, že Kupující přes shora uvedené poučení uplatní u Prodávajícího právo z vadného plnění, bude reklamace Prodávajícím v souladu s tímto ustanovení VOP zamítnuta. Nelze se domáhat reklamace vady, spočívající ve sražení látky po vyprání do 10%. Nedovoluje-li povaha vady materiálu její zjištění ještě před jeho zpracováním, je Kupující povinen v případě výskytu vady ihned po jejím zjištění přerušit jeho další zpracování. V případě, že Kupující poruší tuto povinnost, neodpovídá Prodávající za vady zboží ani škodu tímto způsobenou, reklamace bude zamítnuta.

  

 1. 7.   Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí reklamace (datum, popis vady, požadovaný způsob vyřízení), a to písemně, nebo prostřednictvím elektronické komunikace, a to na e-mailovou adresu Radka.urvalkova@gmail.com. Potvrzení je vydáno do 5 pracovních dnů od přijetí reklamace.

  

 1. 8.   Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od jejího obdržení Prodávajícím. Pokud je reklamace oprávněná (tj. vyřízena kladně), má Kupující právo na úhradu nákladů s reklamací souvisejících (zejména poštovné). V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady s ní související Kupující (vč. poštovného, které je Prodávajícím hrazeno při zaslání zboží zpět Kupujícímu)

 

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍ STRAN

9.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.      Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.3.      Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.4.      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.5 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

9.6 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.7 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.8 Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ.

9.9 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy radka.urvalkova@gmail.comInformaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

9.10 Kupující se zavazuje, že nakoupené zboží bude užívat pouze pro vlastní účely. 

  

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

10.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího. 

10.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.10.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.  Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

11.2.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 

11.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 

11.4.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

11.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hailova 120, Příbram 26101, e-mail: radka.urvalkova@gmail.com tel.: 777648482 

V Příbrami dne 8.3.2021                                                                      Radka Urválková 

 

Zpět do obchodu